Condicions i termes de la web www.covasafaja.com

Propietat intel·lectual

CovaSafaja és titular d’aquest domini d’Internet.
Els drets de propietat intel·lectual d’aquest lloc web i dels seus elements continguts són titularitat de CovaSafaja.

 

Reproducció
La reproducció dels continguts d’aquest web està autoritzada sempre que se citi el seu origen o se sol·liciti autorització, excepte pel que fa a dades protegides per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal o altra informació que pogués estar protegida per altres disposicions legals.

 

Serveis
Es pretén reduir al mínim les interrupcions de serveis i els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic. No s’assumeix cap responsabilitat respecte de les interrupcions o deficiències en el servei, ni de problemes que puguin resultar de la consulta d’aquestes pàgines.

 

Recomanacions d’accés
CovaSafaja procura que la presentació de tots els continguts i funcionalitats essencials de la web sigui independent dels dispositius físics i navegadors web emprats per a tal fi, codificats amb estàndards tècnics d’ús lliure i gratuït, i accessibles per a navegadors adaptats a persones amb minusvalideses o limitacions sensorials, motores o cognitives.

 

Termes d’ús
Està prohibit l’enviament de correu massiu no sol·licitat o de correu no sol·licitat (SPAM) dirigit a comptes de correu electrònic utilitzades en aquesta web.
No podeu fer servir aquesta web amb fins comercials o de manera inadequada atenent la seva pròpia finalitat.
L’usuari no podrà accedir al lloc web de manera que danyi, deteriori, inutilitzi o sobrecarregui els serveis i / o la informació oferta.

 

Privacitat de dades de caràcter personal
La política de privacitat es basa en sol·licitar únicament les dades estrictament imprescindibles per poder proporcionar-li els serveis de la web.
El tractament de les dades de caràcter personal que es realitzi a través d’aquest lloc web està subjecte al que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, ia la resta de la normativa de l’aplicació. Les dades que es recullin es traslladaran informàticament o s’arxivaran amb consentiment del ciutadà, que té dret a decidir qui pot tenir les seves dades, perquè els fa servir, demanar que aquests siguin exactes i que s’utilitzin per al fi per al qual es recullen, amb excepcions previstes en la legislació vigent.

Número de llicència: HUTCC-000455 DC44